0

No products in the cart.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Definities
1.1) In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Activiteit: Een door Centrum BTR georganiseerde training, opleiding, cursus, seminar, congres, studiedag of soortgelijke gebeurtenis.
2. Annulering: (Tussentijdse) beëindiging van de Lesovereenkomst.
3. Cursist: De persoon die zich voor deelname aan een Activiteit heeft ingeschreven.
4. Cursusbedrag: Het bedrag dat Centrum BTR in rekening brengt voor deelname aan een Activiteit.
5. Lesovereenkomst: De overeenkomst tussen Cursist en Centrum BTR met betrekking tot deelname aan een Activitieit.
6. Centrum BTR: Centrum BTR, met adres Rijnsburgerweg 95 te Leiden en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 51622556.

2.Toepasselijkheid en totstandkoming Lesovereenkomst
2.1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Centrum BTR met betrekking tot Activiteiten aangeboden aan of uitgevoerd voor Cursisten.
2.2) Prijzen van Cursusbedrag, locaties, data en lestijden van Activiteiten in uitingen van Centrum BTR zijn steeds onder voorbehoud.
2.3) Na bevestiging door Centrum BTR aan Cursist dat deze kan deelnemen aan de gewenste Activiteit komt een Lesovereenkomst tot stand tussen Centrum BTR en Cursist. Indien de Lesovereenkomst op afstand tot stand is gekomen heeft Cursist na bevestiging een bedenktijd van 7 werkdagen waarbinnen deze de Lesovereenkomst kan beëindigen overeenkomstig artikel 4.
2.4) Indien en voorzover een Activiteit betrekking heeft op een post-HBO opleiding geldt dat de Lesovereenkomst dienaangaande een duur heeft van drie jaar. Indien de Activiteit betrekking heeft op een Masterfase, geldt dat de Lesovereenkomst dienaangaande een duur heeft van twee jaar. Bij voorgenomen wijzigingen in het aanbod van de Activiteit onder de respectievelijke Lesovereenkomsten, informeert Centrum BTR Cursist tijdig over de laatste mogelijkheid tot het volgen van een Activiteit die onderdeel uitmaakt van de betreffende Lesovereenkomst. Na ommekomst van de duur van een Lesovereenkomst als hiervoor bedoeld, kan Cursist geen aanspraak meer maken op het volgen van een Activiteit.
2.5) Op de Lesovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing naast het op de Activiteit betrekking hebbende Onderwijs en Examen Reglement (OER).
2.6) Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, is die nietigheid of vernietiging slechts partieel en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht.

3.Doorgang/Wijziging van Activiteiten
3.1) Cursusbedrag, locatie, data en/of lestijden voor een Activiteit kunnen door Centrum BTR worden aangepast door een schriftelijke kennisgeving aan Cursist. Bij een wezenlijke wijziging is Cursist gerechtigd de Lesovereenkomst binnen twee weken na datum van de kennisgeving kosteloos te Annuleren door een aangetekend schrijven, echter zonder dat voor Cursist een recht op schadevergoeding ontstaat.
3.2) Docenten voor een Activiteit kunnen door Centrum BTR worden vervangen, zonder dat hieruit voor Cursist het recht voortvloeit de Lesovereenkomst te Annuleren of te ontbinden. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.3) Een Activiteit vindt slechts doorgang indien zich voldoende Cursisten hebben aangemeld naar oordeel van Centrum BTR. Annulering door Centrum BTR zal uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum van een Activiteit plaatsvinden. Als dan kan Centrum BTR de Lesovereenkomst kosteloos Annuleren en wordt eventueel door Cursist betaald Cursusbedrag gerestitueerd. Op verzoek van Cursist kan het betaalde Cursusbedrag worden benut voor deelname aan de eerstvolgende gelijksoortige Activiteit die Centrum BTR organiseert. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden in dat geval niet aan Cursist in rekening gebracht.

4. Annulering en afwezigheid
4.1) De volgende annuleringsregeling geldt indien Cursist de Lesovereenkomst wenst te Annuleren:
(i) Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsrege¬ling:
a. annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven;
b. annulering tot twee maanden voor aanvang van het contactonderwijs is kosteloos mogelijk;
c. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van het contactonderwijs is Cursist 25% van het overeengekomen Cursusbedrag verschuldigd met een mini¬mum van € 50,-;
d. bij annulering korter dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs is Cursist 50% van het overeenge¬komen Cursusbedrag verschuldigd met een minimum van € 50,-;
e. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is Cursist het volledige, overeengekomen Cursusbedrag verschuldigd.
(ii) Bij afstandsonderwijs is, nadat de Lesovereenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, geen annulering meer mogelijk.
4.2) Een Cursist heeft het recht een vervangende cursist aan te wijzen, mits de vervangende cursist, naar mening van Centrum BTR, voldoet aan de toelatingscriteria en de wijziging schriftelijk is doorgegeven aan Centrum BTR voor aanvang van de Activiteit.
4.3) Indien Cursist door overmacht (zulks ter beoorde¬ling van Centrum BTR waarbij verzocht kan worden een be¬wijsstuk te overleggen) een belangrijk deel van een bepaalde Activiteit heeft moeten verzuimen, zal Centrum BTR zich inspannen deze Cursist éénmalig in staat te stellen bij een volgende, soortgelijke Activiteit het verzuimde deel in te halen onder de voorwaarde dat bij de start van die soortgelijke Activiteit nog plaats is voor Cursist. Centrum BTR is nimmer verplicht betaalde bedragen geheel of gedeeltelijk te restitueren, ook niet als een soortgelijke Activiteit niet of niet meer door Centrum BTR wordt georganiseerd.
4.4) Voor het inhalen van een Activiteit wordt € 150,- administratiekosten in rekening gebracht en eventuele additionele kosten voor de dagarrangementen. Bij Activiteiten waarvan het Cursusbedrag niet meer dan € 1500,- bedraagt, bedragen de administratiekosten voor inha¬len € 50,-. Tussentijdse prijsstijgingen in het Cursusbedrag worden niet in rekening gebracht als er sprake is van inhalen. Bij annulering van de soortgelijke Activiteit door Centrum BTR waar de Cursist zou inhalen worden geen administratiekosten in rekening gebracht.

5. Betalingsvoorwaarden
5.1) Tenzij specifieke betalingscondities zijn overeengekomen ontvangt de Cursist na bevestiging van diens deelname aan een Activiteit een factuur voor het verschuldigde Cursusbedrag. Cursist zal deze binnen twee weken na dagtekening van de factuur betalen, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen. Centrum BTR mag van Cursist verlangen dat het volledige Cursusbedrag uiterlijk 10 werkdagen voor startdatum van de Activiteit is voldaan.
5.2) Cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Indien na een herinnering en een volgende termijn van 10 werkdagen het Cursusbedrag nog steeds niet is betaald, is Centrum BTR gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.
5.3) Cursist kan verzoeken de factuur voor het Cursusbedrag aan diens werkgever te verzenden die namens Cursist bevrijdend kan betalen. Cursist blijft echter altijd zelf verantwoordelijk voor betaling van het Cursusbedrag aan Centrum BTR.
5.4) Centrum BTR houdt zich het recht voor in voorkomende gevallen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling van het Cursusbedrag is ontvangen. Centrum BTR kan in voorkomende gevallen (i) Cursist de toegang tot Activiteit of de toetsing ontzeggen en ook anderszins ter beschikking gestelde faciliteiten beëindigen alsmede (ii) het getuigschrift / diploma / certificaat niet verstrekken.

6. Bijkomende kosten
6.1) Tenzij in de schriftelijke informatie door Centrum BTR over een Activiteit uitdrukkelijk vermeld, zijn in het Cursusbedrag niet inbegrepen (i) verblijfkosten, hotelkosten, (ii) kosten van aanschaf voor voorgeschreven literatuur en/of materiaal en/of (iii) examen- en/of tentamengelden. Deze kosten komen voor rekening van de Cursist en dienen afzonderlijk aan Centrum BTR dan wel de instantie die de dienst of service verleent, te worden vergoed.

7. Rechten van Intellectuele Eigendom
7.1) Alle rechten op de in het kader van een Activiteit verstrekte schriftelijke of digitale materialen rusten bij Centrum BTR en/of een door Centrum BTR ingeschakelde derde. Cursisten verkrijgen slechts een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Het is niet toegestaan deze materialen aan derden in gebruik te geven en/of te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n).
7.2) De inhoud van het materiaal is met zorg samengesteld. Centrum BTR aanvaardt echter geen enkele aansprakelijk-heid voor het opvolgen en/of interpreteren door Cursisten van de aanbevelingen in het materiaal neergelegd en/of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de Activiteit gegeven.

8. Overmacht
8.1) Centrum BTR is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van overmacht, waaronder in dit kader onder andere wordt verstaan het niet beschikbaar zijn van lesmateriaal, docent¬en of locaties.
8.2) Ingeval van overmacht aan de zijde van Centrum BTR worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de over-machtsituatie van Centrum BTR meer dan twee maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Lesover-eenkomst door schriftelijke verklaring te ontbinden. Het¬geen al ingevolge de Lesovereenkomst is gepresteerd wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

9. Aansprakelijkheid
9.1) In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Centrum BTR jegens Cursist beperkt tot directe schade en voor maximaal het door de Cursist betaalde bedrag aan Cursusbedrag voor de Activiteit als gevolg waarvan de schade zou zijn ontstaan.
9.2) Centrum BTR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolg-schade, onnodig gemaakte reis- en verblijfkosten, gederfde opbrengsten en/of winsten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.3) Cursist dient een vordering tot schadevergoeding uiterlijk één jaar nadat Cursist de grond die hiervoor aanleiding geeft heeft ontdekt of redelijkerwijs had kun¬nen ontdekken, bij Centrum BTR schriftelijk in te dienen, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

10. Ontbinding
10.1) Indien de Cursist één of meerdere van diens verplichtingen jegens Centrum BTR niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, staat het Centrum BTR vrij, zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een andere ingebrekestel¬ling is vereist, door middel van een schriftelijke verklaring de met Cursist gesloten Lesovereenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daardoor voor Cursist een recht op restitutie van betaald Cursusbedrag ontstaat. Onverminderd andere haar toekomende rechten heeft Centrum BTR in dit geval recht op vergoeding van alle uit de ontbinding voortvloeiende schade, en zal Cursist in ieder geval steeds het volledige Cursusbedrag verschuldigd blijven.
10.2) Indien Centrum BTR in verzuim is kan Cursist de betrokken Lesovereenkomst ontbinden voor het gebrekkige gedeelte waarvoor Centrum BTR in verzuim is, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

11. Persoonsgegevens
11.1) Centrum BTR zal persoonsgegevens uitsluitend ver¬werken voor de uitvoering van de Lesovereenkomst en voor haar eigen marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden, alsmede ten behoeve van marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden van derden die ten behoeve van Centrum BTR diensten verrichten dan wel met Centrum BTR samenwerken.
11.2) Centrum BTR zal zich verder houden aan haar privacy statement zoals opgenomen op haar website.

12. Overdracht
12.1) Cursist geeft Centrum BTR bij voorbaat toestem¬ming de overeenkomst over te dragen aan een derde (i) indien deze overdracht plaatsvindt in verband met de over¬dracht van de onderneming waartoe zowel de rechten als de verplichtingen onder de Lesovereenkomst behoren dan wel (ii) indien Centrum BTR aansprakelijk blijft voor de nakoming van de verplichtingen.

13. Geschillen en toepasselijk recht
13.1) Alle aanbiedingen en (Les)overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
13.2) Centrum BTR hanteert een reglement voor eventuele klachten van Cursisten, dat aan elke Cursist beschik¬baar wordt gesteld. Dit reglement bevat onder meer het volgende:
–Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de Activiteit worden door Centrum BTR beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Centrum BTR per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
–Klachten over de uitvoering van de Lesovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Centrum BTR, nadat Cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat Cursist diens rechten ter zake verliest.
–Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat als dan zal worden trachten te worden opgelost met behulp van mediation, dan wel door partijen zal worden voorgelegd aan een geschillencommissie tenzij partijen er de voorkeur aangeven hun geschil voor te leggen aan een rechter.

Feel free to send us a message if something is missing or if you like to share information.

rosttherapy@gmail.com